فرآیند و سطوح مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد :

·        تحلیل وضعیت

·        تدوین استراتژی

·        اجرای استراتژی

·        ارزیابی استراتژی

تحلیل وضعیت

·        اهداف بلند مدت ، ماموریت سازمان (علت وجودی و اینکه چه هستیم) ، چشم انداز سازمان (چه می خواهیم باشیم)

·        تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت های سازمان

·        تجزیه و تحلیل محیط خارجی

تدوین استراتژی

در تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی های قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده از مدل های مختلفی که در بحث های مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده است استراتژی برتر را انتخاب می کنیم . در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پایین سازمان را نیز مشارکت داده تا در آنها ایجاد انگیزش کند .

اجرای استراتژی

برای اجرای استراتژی ها باید از ابزار زیر بهره گرفت :

·        ساختار سازمانی متناسب با استراتژی های شرکت

·        هماهنگ سازی مهارت ها ، منابع و توانمندی های سازمان در سطح اجرایی

·        ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان اجرای موفقیت آمیز استراتژی به همکاری مدیران همه بخش ها و واحدهای وظیفه ای سازمان نیاز دارد .

ارزیابی استراتژی

برای تعیین حدود دستیابی به هدف ها ، استراتژی اجرا شده ، باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد . ارزیابی استراتژی شامل سه فعالیت اصلی می شود :

·        بررسی مبانی اصلی استراتژی های شرکت

·        مقایسه نتیجه های مورد انتظار با نتیجه های واقعی

·        انجام دادن اقدامات اصلاحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با برنامه های پیش بینی شده مطابقت دارند. اطلاعاتی که از فرآیند ارزیابی استراتژی به دست می آید باید به گونه ای باشد که عملیات و اقدامات را تسهیل نماید و باید کسانی یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصلاح دارند .

رویکردهای مدیریت استراتژیک :

1)     رویکرد مبتنی بر منابع :

روش مبتنی بر منابع رویکردی جدید است که مباحثات فراوانی بین دانش پژوهان ایجاد نموده است . اول اینکه ، تئوری مبتنی بر منابع ، دیدگاه های استراتژی سنتی مربوط به شایستگی های متمایز یک بنگاه و توانایی های متفاوت آن را به هم نزدیک می گرداند . دوم اینکه نظریه مبتنی به منابع ، به راحتی قابل انطباق با الگوهای اقتصادی سازمان می باشد .

              انواع منابع :

1.      منابع مالی

2.      منابع فیزیکی

3.      منابع انسانی

4.      منابع سازمانی

5.      منابع اطلاعاتی

6.      توانمندی های تکنولوژیکی

7.      منابع یا دارایی های نامرئی مثل شهرت ، اعتبار ، نام تجاری و سرقفلی.

2)     رویکرد مبتنی بر ارزش افزوده :

برنامه ریزی بر مبنای ارزش افزوده ، رویکرد جدیدی در برنامه ریزی استراتژیکی می باشد که اخیراً توجه بسیاری را در مورد بکارگیری تئوری امتیازات مالی برای برنامه ریزی های راهبردی معطوف گردیده است .

 3)     رویکرد مبتنی بر ارزش های مدیریتی :

یکی از جدیدترین رویکردهای مدیریت ، برنامه ریزی بر مبنای ارزش ها و اجرای آنهاست . مدیریت از راه ارزش ها در واقع دستور العملی برای ایجاد ارزش های مشترک و رسوخ آن ارزش ها در اعماق سازمان است .

4)     رویکرد مبتنی بر هدف :

برنامه ریزی بر مبنای هدف ، عبارت است از فرآیندی که بر اساس آن اهداف کلان سازمان تدوین شده و خط حرکت ، جهت حرکت و مقدار حرکت تصریح می شود .

5)     رویکرد مبتنی بر سناریو پردازی :

این رویکرد زمانی بکار برده می شود که چند نیروی خارجی با تأثیرات مختلف که ممکن است سازمان را تحت تأثیر قرار دهند وجود داشته باشد .

6)     رویکرد خود سازماندهی :

فرآیندهای سنتی برنامه ریزی استراتژیک ، غالباً مکانیکی یا داخلی می باشند . یعنی آنها ماهیاتاً عمومی و خاص یا علت و معلولی می باشند . خود سازماندهی نیز ، نیازمند رجوع دائمی به ارزش های متداول سازمان است .

7)     رویکرد افزون گرایی منطقی :

رویکردی است که در عمل تنظیم استراتژی را با اجرای آن در هم می آمیزد . نقطه قوت این رویکرد توانایی آن برای برآمدن از عهده تفسیر پدیده های پیچیده می باشد .

8)     رویکرد مبتنی بر قواعد ساده :

رویکرد مبتنی بر قواعد ساده به استراتژی ویژه شرکت ها و سازمان هایی است که با ایجاد انعطاف لازم از طریق قواعد ساده به ردیابی فرصت های در حال گذر می پردازد .

9)     رویکرد نوآوری و قاعد شکنی :

یکی از جنبه های مهم نظام برنامه ریزی استراتژیک ، اجرای توالی و منطقی از اقدامات ارزش آفرین این فرآیند است، به همین اندازه نیز تمرکز بر نوآوری ، خلاقیت و کارآفرینی به عنوان عوامل رشد و تعالی سازمان در خور توجه هستند .

 10)رویکرد مذاکرات استراتژیک :

توسعه تحولات سیاسی در محیط پیرامون فعالیت شرکت ها و سازمان ها باعث شد مذاکره و چانه زنی به عنوان یک روش متداول مدیریت جهت حل و فصل امور مطرح شود .

11)رویکرد استفاده از منابع دیگران :

سالیانی است که رویکرد استفاده از منبع یابی بیرونی ، جایگاه خود را برای برنامه ریزی و تحقق اهداف سازمانی در سازمان های سنتی و مرسوم بدست آورده است و اکنون این رویکرد مبنای برنامه ریزی برای سازمان های مجازی نیز خواهد بود .

با تشکر از آقای صالحی

+ نوشته شده توسط amirhossein در 90/08/14 و ساعت |