چهار تفاوت برنامه ریزی بلند مدت با برنامه ریزی استراتژیک را بنویسید؟

برنامه ريزی بلند مدت و برنامه ريزی استراتژيك

دو عبارت برنامه ريزی استراتژيك و برنامه ريزی بلند مدت ، اغلب به جای يكديگر بكار مي‌روند اما دارای تفاوتهای اساسی هستند. برنامه‌ريزی بلند مدت بر ديدگاه عقلايی (آرمان‌ها و اهداف- طرح‌ها و اقدامات- منابع موردنياز) استوار شده است.

در برنامه ريزی بلند مدت نقش تغيير و تأثير محيط كمتر مورد توجه قرار می‌گيرد.

برنامه ريزی استراتژيك بر تغيير و شرايط محيطی متمركز می‌شود و برای برخورد با آنها استراتژی‌های مناسب اتخاذ می‌كند.

استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری، سياست يا تصميمی است كه ديدگاه‌ها و جهت حركت سازمان را نشان میدهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظايف و محدوده زمانی متفاوت تعريف شود.

برنامه‌ريزی استراتژيك گونه‌ای از برنامه‌ريزی است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژی‌هاست.

از آنجايی كه استراتژی می تواند عمر كوتاه يا بلند داشته باشد برنامه‌ريزی استراتژيك می‌تواند برنامه‌ريزی بلند‌مدت يا كوتاه‌مدت باشد اما رويكردی متفاوت دارد.

مفروضات

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی بلند مدت ببب

سیستم

سیستم باز است و همانطور که جامعه تغییر می کند ، سازمان نیز باید تغییر کند. سیستم

سیستم بسته است و برنامه های کوتاه مدت و طرح های بلند مدت در داخل آن سیستم تدوین شده و توسعه می یابد

برنامه ریزان

گروه کوچکی از برنامه ریزان و مشارکت وسیع افراد ذینفع

اداره یا بخش برنامه ریزی با استفاده از افراد متخصص

تصمیم گیری

بر اساس تمایلات و تحلیل روندهای جاری و مشخص .

براساس اطلاعات موجود

نوع ديد

با در نظر گرفتن بهترین و بدترین حالت سعی در برنامه ریزی واقع بینانه تری دارد

برنامه ریزی بلند مدت تا حدود زیادی خوش بینانه است

 

+ نوشته شده توسط amirhossein در 90/10/17 و ساعت |